Nhân vật‎ > ‎

Nghiêm Hiến

đăng 08:57, 7 thg 8, 2012 bởi Duc Anh Nghiem   [ đã cập nhật 05:06, 24 thg 11, 2012 ]
Nghiêm Hiến là võ tướng đời Lê Hiển Tông (黎顯宗; 1740 - 1786), không rõ năm sinh, năm mất, quê ở huyện Đông Ngàn, tỉnh Bắc Ninh.

Ông làm quan Điển bạ, có nghĩa khí, tiết tháo hơn người. Ông cùng với quan Chấp Kim Ngô là Phương Đình Pháp đều là thị thần của vua Lê.

Năm Bính Ngọ (1786), một hôm có vị Thượng công - em chúa Trịnh - đến hầu, mặc giáp đeo gươm mà vào, ai cũng cho là nguy hiểm, có vẻ lo sợ. Khi đó quanh vua chỉ có ông và Phương Đình Pháp bảo vệ. Ông cùng Phương ung dung cầm gươm vàng bước xuống thềm tuyên mạng:

– Đây là thềm son chỗ thiên tử ngự! Xin tướng quân cởi giáp.

Thượng công theo lời bỏ gươm, rồi mới lên thềm yết bái. Tấu trình xong, khi ra khỏi điện Thượng công rất trọng phong cách của Nghiêm và Phương, cho rằng triều đình còn có người vì chúa.
Comments