Tài liệu‎ > ‎

Bia ghi chép về quan Nghiêm Giáo Thụ và Sắc Phong

đăng 08:24, 14 thg 7, 2012 bởi Đức Nghiêm   [ đã cập nhật 08:28, 3 thg 9, 2012 ]
PHIÊN ÂM: 


NGHIÊM GIÁO THỤ BI KÝ  

    CÔNG TÍNH NGHIÊM HÚY SOẠN, HIỆU KÍNH GIẢN, LÃI NHÂN THỨ CÔNG CHI ĐỆ TAM NAM GIẢ ĐINH MÙI NIÊN SINH, CHIÊU THỐNG NGUYÊN NIÊN, ẤT DẬU NIÊN HOÀNG TRIỀU MINH MỆNH NHẤT NIÊN. HƯƠNG THÍ TRÚNG CỬ NHÂN, SĨ CHÍ HÀN LÂM VIỆN ĐIỂN BẠ, HẬU THỤ CHỨC TỪ SƠN PHỦ GIÁO THỤ - NGŨ THẬP LỤC TUẾ - CHÍ SĨ - CÔNG HỒI HƯƠNG KHAI TRƯỜNG GIẢNG ĐẠO - NHO SINH SĨ TỬ TÒNG HỌC THẬM ĐA - PHỎNG TAM BÁCH NHÂN DƯ - CANH THÂN NIÊN - THỜI TỰ ĐỨC THẬP TAM NIÊN - TAM NGUYỆT THẬP NHẤT NHẬT MỘT - THỌ THẤT THẬP TỨ TUẾ.


SẮC PHONG

    SẮC CỬ NHÂN NGHIÊM DANH SOẠN - BẮC NINH TỈNH - TỪ SƠN PHỦ - ĐÔNG NGÀN HUYỆN - MẪN XÁ TỔNG - QUAN ĐỘ XÃ - KHOA MỤC XUẤT THÂN KHẢ KHAM GIÁO CHỨC - TƯ LẠI BỘ NGHỊ BỔ CỤ ĐỀ CHUẨN NHĨ BỔ THỤ. TỪ SƠN PHỦ GIÁO THỤ, PHÀM GIẢNG TẬP KHẢO HẠCH CHƯ CÔNG VỤ Y LỆ PHỤNG HÀNH - NHƯỢC QUYẾT CHỨC PHẤT TU MINH CHƯƠNG CỤ TẠI - KHÂM TAI.


MINH MỆNH BÁT NIÊN LỤC NGUYỆT THẬP TỨ NHẬT


BẢN DỊCH:


BIA GHI CHÉP VỀ QUAN GIÁO THỤ HỌ NGHIÊM

    Ông là người họ Nghiêm, có tên húy là Soạn, tên hiệu là Kính Giản.
    Là con trai thứ ba cụ Nhân Thứ, sinh năm Đinh Mùi đời Vua Lê Chiêu Thống năm đầu tiên.

    Khoa Ất Dậu đời vua Minh Mệnh năm thứ bẩy, ông dự khoa thi Hương, trúng Cử nhân, làm quan tới chức Hàn lâm viện Điểm bạ. Sau giữ chức Giáo thụ(1) phủ Từ Sơn. Năm 56 tuổi, ông về chí sĩ mở trường dạy học tại quê hương. Học trò theo học rất đông, có tới hơn 300 người. Năm Canh Thân đời Vua Tự Đức năm thứ 13 vào ngày 17 tháng 3 ông tạ thế. Thọ 74.


SẮC PHONG

    Ban sắc cho Nghiêm Danh Soạn.

    Quê quán: Xã Quan Độ - Tổng Mẫn Xá - Huyện Đông Ngàn - Phủ Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh.

    Xuất thân từ khoa mục, có khả năng nhận giáo chức.
    Vậy tư cho Bộ lại nghị bổ cho Nghiêm Danh Soạn giữ chức Giáo thụ Phủ Từ Sơn để vừa giảng dạy, vừa khảo hạch cho các nho sinh, mọi công việc cứ theo đúng thể lệ mà thi hành.

                                                                                        KÍNH CẨN VẬY THAY
Ngày 4 tháng 6 đời Vua Minh Mệnh năm thứ 8.
Ghi chú: (1) Quan Giáo thụ Phủ Từ Sơn thời xưa tương đương với Trưởng phòng Giáo dục hiện nay.
Comments