Tài liệu‎ > ‎

Đền thờ và thân thế sự nghiệp Đại Tư Mã

đăng 08:10, 14 thg 7, 2012 bởi Đức Nghiêm   [ đã cập nhật 11:19, 13 thg 3, 2014 ]

Đền Đô (Miếu Đô) - Nơi thờ tụng Quan Đại Tư Mã - Nghiêm Triệu Xương

Đền Đại Tư Mã (Đền Đô - Nhân dân thường gọi là Miễu Đô) - Nơi thờ tụng quan Đại Tư Mã Nghiêm Tĩnh - Triệu Xương Công.

Tài liệu được trích từ nội dung trên bia đá tại Đền thờ.

    ĐỀN THỜ ĐẠI TƯ MÃ THƯỜNG GỌI LÀ ĐỀN ĐÔ TỌA LẠC TRÊN KHU ĐẤT THUỘC BỜ LONG XỨ (CÒN GỌI LÀ KHU MIỄU ĐÔ) NẰM Ở PHÍA BẮC LÀNG QUAN ĐỘ, XÃ VĂN MÔN, HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH. THEO GIA PHẢ HỌ NGHIÊM ĐỀN ĐÔ ĐƯỢC KHỞI DỰNG TỪ THỜI HẬU LÊ, TRẢI TRƯỜNG KỲ LỊCH SỬ CÔNG TRÌNH ĐÃ QUA BAO LẦN TRÙNG TU, TÔN TẠO NHƯNG ĐẾN NAY VẪN GIỮ ĐƯỢC PHONG CÁCH KIẾN TRÚC CỔ, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC.

    ĐỀN ĐÔ THỜ QUAN ĐẠI TƯ MÃ - DANH TƯỚNG THỜI LÝ, CÓ NHIỀU CÔNG LAO TO LỚN VỚI NƯỚC VỚI DÂN. TƯỚNG     CÔNG LÀ HẬU DUỆ ĐỜI THỨ 9 CỦA HỌ NGHIÊM - GIA TỘC CÓ TRUYỀN THỐNG VĂN HIẾN VẺ VANG, NỐI ĐỜI CÓ NGƯỜI LÀM QUAN LỚN TRONG TRIỀU ĐÌNH; ĐƯƠNG THỜI ĐƯỢC THIÊN HẠ CA NGỢI LÀ GIA TỘC "THẬP ĐẠI LIÊN ĐĂNG QUAN TRIỀU":

    THỦY TỔ - NGHIÊM TƯỚNG CÔNG, HIỆU PHÚC LÝ, SINH NĂM ẤT DẬU, NIÊN HIỆU THIÊN PHÚC THỜI TIỀN LÊ, ĐỜI VUA LÊ ĐẠI HÀNH (985), LÀM QUAN ĐIỆN TIỀN CHỈ HUY SỨ, TƯỚC HẦU.

    NGHIÊM-PHÚC-TÂM - CON CỤ PHÚC LÝ, SINH NĂM CANH TUẤT, NIÊN HIỆU THUẬN THIÊN ĐỜI VUA LÝ CÔNG UẨN (1010), LÀM QUAN ĐÔ HIỆU ĐIỂM, TƯỚC THƯỢNG VŨ HẦU, CÓ CÔNG CÙNG TƯỚNG LÊ PHỤNG HIỂU ĐÁNH DẸP LOẠN “TAM VƯƠNG” PHÒ GIÚP VUA LÝ-PHẬT-MÃ LÊN NGÔI VUA, TỨC LÝ-THÁNH-TÔNG.

    NGHIÊM-PHÚC-TUẤN - CON CỤ PHÚC TÂM, SINH NĂM GIÁP THÂN, NIÊN HIỆU THIÊN CẢM - THÁNH VÕ (1044), LÀM QUAN LONG VIỆT THƯỢNG TƯỚNG QUÂN, TƯỚC QUẬN CÔNG.

    NGHIÊM-PHÚC-LƯỢNG CON CỤ PHÚC TUẤN, SINH NĂM GIÁP THÌN, NIÊN HIỆU CHƯƠNG THÁNH - GIA KHÁNH (1064), LÀM QUAN TỚI CHỨC ĐÔ HIỆU ĐIỂM, PHÒ VUA LÝ-NHÂN-TÔNG.

    NGHIÊM-TÙNG, CON CỤ PHÚC-LƯỢNG, SINH NĂM KỶ TỴ, NIÊN HIỆU QUẢNG HỰU (1089), LÀM QUAN VIÊN NGOẠI LANG PHÒ VUA LÝ-NHÂN-TÔNG.

    NGHIÊM-CAO CON CỤ NGHIÊM-TÙNG, SINH NĂM NHÂM THÌN NIÊN HIỆU HỘI TƯỜNG ĐẠI KHÁNH (1112), LÀM QUAN HÀN LÂM VIỆN HỌC SỸ..

    NGHIÊM-YẾT - CON CỤ NGHIÊM-CAO, SINH NĂM KỶ MÙI, NIÊN HIỆU THIỆU MINH - ĐẠI ĐỊNH (1139), LÀM QUAN TỚI CHỨC TỔNG BINH THIÊM SỰ, TƯỚC HẦU, PHÒ VUA LÝ-ANH-TÔNG.

    NGHIÊM-XÃ, CON CỤ NGHIÊM-YẾT, SINH NĂM GIÁP THÂN, NIÊN HIỆU CHÍNH LONG BẢO ỨNG (1164), LÀM QUAN TỚI CHỨC THƯỢNG TƯỚNG QUÂN, TƯỚC HẦU, PHÒ VUA LÝ-ANH-TÔNG. 

    NGHIÊM-TĨNH, TỰ PHÚC HẬU, THỤY TRIỆU-XƯƠNG, CON CỤ NGHIÊM-XÃ, SINH NĂM KỶ DẬU, NIÊN HIỆU THIÊN TƯ - GIA THỤY (1189), LÀM QUAN ĐẠI TƯ MÃ, TƯỚC QUẬN CÔNG, PHÒ GIÚP VUA LÝ-CAO-TÔNG. TỪ THỜI NIÊN THIẾU TƯỚNG CÔNG ĐÃ CÓ CHÍ THÔNG MẪN HƠN NGƯỜI, NĂM 25 TUỔI ĐƯỢC PHONG TỚI CHỨC ĐẠI TƯ MÃ, KIÊM THỊ TRUNG, TƯỚC QUẬN CÔNG. KHI TRỞ VỀ QUÊ AN TRÍ, TƯỚNG CÔNG ĐƯỢC VUA BAN CẤP 35 MẪU LỘC ĐIỀN. TƯỚNG CÔNG CÓ HAI VỊ PHU NHÂN: CHÍNH THẤT LÀ LÝ PHƯƠNG LIÊN - CÔNG CHÚA NHÀ LÝ - THÂN MẪU CỦA TIÊN SINH NGHIÊM-KẾ SINH NĂM GIÁP TUẤT, NIÊN HIỆU KIẾN GIA (1214), LÀM QUAN TỚI CHỨC ĐẶC TIẾN PHỤ QUỐC BẮC VỆ ĐẠI TƯỚNG QUÂN – TẶNG PHONG THÁI BẢO DŨNG QUẬN CÔNG VÀ NGHIÊM-LUẬN LÀM QUAN TỚI CHỨC THƯỢNG TƯỚNG QUÂN, TƯỚC HẦU. VỊ PHU NHÂN THỨ HAI TÊN TUỔI BỊ THẤT TRUYỀN. TƯỚNG CÔNG TẠ THẾ NGÀY 15 THÁNG GIÊNG, CHÍNH THẤT QUA ĐỜI NGÀY 16 THÁNG GIÊNG ÂM LỊCH, THỌ 80 TUỔI. MỘ PHẦN CỦA TƯỚNG CÔNG ĐƯỢC SONG TÁNG GIỮA HAI MỘ PHU NHÂN,ẰNM TRONG KHUÔN VIÊN DI TÍCH ĐỀN ĐÔ NGAY TẠI QUÊ NHÀ. 

    SAU KHI QUAN ĐẠI TƯ MÃ QUA ĐỜI, TRIỀU ĐÌNH ĐÃ BAN TẶNG SẮC PHONG, GIAO CHO GIA TỘC VÀ NHÂN DÂN ĐỊA PHƯƠNG LẬP ĐỀN THỜ PHỤNG. 

     ĐẾN THỜI KỲ NHÀ HẬU LÊ, CÁC HẬU DUỆ CỦA GIA TỘC CÓ NHIỀU VỊ THI ĐỖ ĐẠI KHOA, TRUNG KHOA, CỬ NHÂN, TÚ TÀI. TIÊU BIỂU NHƯ: NGHIÊM-PHỤ SINH NĂM QUÝ DẬU, NIÊN HIỆU THÁI-HÒA (1453) ĐỖ TIẾN SỸ NĂM 26 TUỔI, LÀM QUAN ĐẾN CHỨC THỪA CHÁNH SỨ; NGHIÊM-ÍCH-KHIÊM, SINH NĂM KỶ MÃO, NIÊN HIỆU THIÊN HƯNG (1459), ĐỖ HOÀNG GIÁP NĂM 32 TUỔI, LÀM QUAN CẨM Y VỆ ĐÔ CHỈ HUY SỨ....

    ĐỀN THỜ ĐẠI TƯ MÃ ĐƯỢC BỘ VĂN HÓA XẾP HẠNG LÀ DI TÍCH LỊCH SỬ CẤP QUỐC GIA, QUYẾT ĐỊNH SỐ 74 QĐ/BT NGÀY 02 THÁNG 02 NĂM 1993.

    ĐỀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA CHA ÔNG, CÁC HẬU DUỆ HỌ NGHIÊM QUAN ĐỘ ĐÃ HƯNG CÔNG KHẮC BIA ĐÁ DỰNG TẠI ĐỀN ĐÔ. NỘI DUNG VĂN BIA ĐƯỢC HỘI ĐỒNG GIA TỘC HỌ NGHIÊM VÀ ÔNG LE VIẾT NGA - GIÁM ĐỐC BẢO TÀNG BẮC NINH CÙNG PHỤNG SOẠN.

BẢO TÀNG BẮC NINH

(Tài liệu được trích từ nội dung trên bia đá tại Đền thờ)

DMCA.com
Comments